Vị tri

 

Đội

Thắng

Thua

1

3

1

2

2

2

3

1

3

Vị tri

 

Đội

Thắng

Thua

1

3

1

2

2

2

3

1

3